Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Zverejnil(a) janka dňa Po, 24.08.2020 - 17:23

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Aktuálny režim činnosti CPPPaP

Zverejnil(a) janka dňa Ut, 02.06.2020 - 08:41

Oznamujeme Vám, že Úrad verejného zdravotníctva SR vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu umožnil otvoriť naše zariadenie v obmedzenom režime, za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.

Poplatky MŠ

Zverejnil(a) janka dňa Št, 02.04.2020 - 14:17

Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí, centier voľného času a zariadení školského stravovania či, a v akej miere pri vyberaní predmetných príspevkov zohľadnia výnimočnosť situácie spojenej s opatrením hlavného hygienika SR nadväzujúceho na opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom COVID-19.

Platný právny stav:

Zápis do MŠ

Zverejnil(a) janka dňa Pi, 27.03.2020 - 18:34

Informácie k zápisu 2020/2021
1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

Rozhodnutie MŠVV a Š SR

Zverejnil(a) janka dňa Pi, 27.03.2020 - 18:15

ROZHODNUTIE
Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) čítaj