Charakteristika školy

Materská škola Dolná je sedemtriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu alebo diagnostický pobyt.

Typ školy: celodenná

Počet tried:  8

Zriaďovateľ: Mesto Kremnica

Materská škola má dva pracoviská

  • na Ulici Dolná- 4 triedy, je členená do dvoch pavilónov po dve triedy. mapa
  • na Ulici J.Langsfelda- 3 triedy.  je v poschodovej budove- na poschodí dve triedy a spálňa, na prízemí trieda a dve spálne. mapa

Materská škola aktívne spolupracuje s: