Denný poriadok na pracovisku Ulica J. Langsfelda 695/7

Denný poriadok

Prevádzka MŠ je denne od 6.00 hod. do 16.00 hod.

 

6.00 h – otvorenie prevádzky

 • schádzanie sa detí v triedach
 • hry a činnosti podľa výberu detí  a riadené aktivity učiteľkou  

činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

desiata  8 00h – 9 00 h

 • hry a činnosti podľa výberu detí  a riadené aktivity  učiteľkou
 • zdravotné cvičenia       
 • pobyt vonku – vycházka so získaním poznatkov o okolí, prírode, hry v záhrade (pohybové hry so spevom, využitie záhradného náradia  a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, dopravné a environm. hry, voľné hry)

činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

obed  11 00h -  12 00h

 • Odpočinok – literárne, hudobné  chvíľky a rozhovory, pokojné aktivity s učiteľkou- zohľadnené vekom a potrebami detí.

činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

olovrant  13 45h – 14 30h

hry a činnosti podľa výberu detí  a riadené aktivity  učiteľkou  , pobyt vonku   

16.00 h – ukončenie prevádzky

 

Pri usporiadaní denných činností sa:
• zabezpečuje vyvážené striedanie činností s dôrazom na vytvorenie bezstresového prostredia pre deti, učiteľky a aj ostatných zamestnancov materskej školy, ale aj pre rodičov/zákonných zástupcov,
• dodržiavajú zásady zdravej životosprávy detí,
• vytvára časový priestor na hry, učenie a učenie sa dieťaťa,
• dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu detí.

Pri striedaní denných činností učiteľka rešpektuje:
• pravidelnosť – poskytnúť podmienky a priestor na spontánne hry, vzdelávacie aktivity, pobyt vonku a zabezpečiť ich pravidelné opakovanie
• dôslednosť –  umožniť dieťaťu dokončiť hru, príp. presunúť ju vytvorením vhodných podmienok na neskorší čas, alebo viesť deti dôsledne a citlivo k dodržiavaniu pravidiel slušného správania v akejkoľvek situácii
• optimálny biorytmus –umožniť pravidelnosť v činnostiach zabezpečujúcich životosprávu, pri zabezpečovaní hygienických potrieb, pravidelnosť odpočinku, zdravotných  cvičení
• bezstresové prostredie –uspokojovať potreby a záujmy detí, nenáhliť sa v realizácii výchovnovzdelávacích činností, znížiť hlučnosť v triede používaním primeranej hlasovej intenzity, primeraných neverbálnych prejavov

Súčasťou denného poriadku sú:

 • hry a činnosti  podľa výberu detí- spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí. Súčasťou hier sú vopred plánované cielené vzdelávacie  aktivity.
 • zdravotné  cvičenia - obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia.
 • vzdelávacie aktivity - cieľavedomá, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť realizovaná doobeda alebo poobede. Sú ako samostatné organizačné jednotky alebo sú súčasťou ostatných denných činností.
 • pobyt vonku - obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity. Realizuje sa denne, výnimkou sú dni, kedy sú nepriaznivé klimatické podmienky.
 • odpočinok - realizuje sa v závislosti od potrieb dieťaťa.
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie) - realizujú sa v stanovenom čase. Čas podávania stravy je zohľadnený podmienkami materskej školy.