Denný poriadok v pavilónoch na pracovisku Dolná 57/37

Súčasťou denného poriadku sú:

  • hry a činnosti podľa výberu detí - spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí. Súčasťou hier a činností sú vopred plánované cielené vzdelávacie aktivity.
  • zdravotné cvičenia - obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia.
  • cielené vzdelávacie aktivity - cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť realizovaná doobeda aj poobede.
  • pobyt vonku - obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity. Realizuje sa denne, výnimkou sú dni, kedy sú nepriaznivé klimatické podmienky.
  • odpočinok - realizuje sa v závislosti od potrieb dieťaťa.
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie) - realizujú sa v stanovenom čase. Čas podávania stravy je zohľadnený podmienkami materskej školy.

Čas: Činnosti:

6,00 - 7,00 hod. schádzanie sa detí v pavilóne 1(v triede A alebo D)

7,00 - 8,10 hod. hry a činnosti podľa výberu detí alebo   učiteľky

8,10 - 8,30 hod. zdravotné cvičenie

8,30 - 9,00 hod. hygiena, desiata ( podľa harmonogramu tried)

9,10 - 9,45 hod. dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

9 50 - 11,00 hod. pobyt vonku (2-3r. deti)

9,45 - 11,15 hod. pobyt vonku (4-6r. deti)

11,15 - 11 50 hod. hygiena, obed (2-3r. deti)

11,30 - 12,10 hod. hygiena, obed (4-6r. deti)

12,00 - 14,00 hod. spánok, odpočinok (2-3r. deti)

12,15 - 14,00 hod. spánok ,odpočinok (4-5r.deti )

12,20- 14 00hod. spánok 5-6 ročné deti, kľudové aktivity s učiteľkou

14,10 - 14,30 hod. hygiena, olovrant

14,35 - 16,00 hod. hry a činnosti podľa výberu detí, odpoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, odchod detí domov