Zápis do MŠ

Zverejnil(a) janka dňa Pi, 27.03.2020 - 18:34

Informácie k zápisu 2020/2021
1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že
1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, vypísané žiadosti, podpísané obomi rodičmi môžete vhodiť do poštovej schránky umiestnenej na bráne MŠ. Na žiadosti poznačte pracovisko, kde chcete zapísať svoje dieťa (MŠD - pracovisko na Dolnej ul., MŠL - pracovisko na Ul. J. Langsfelda)
1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

ŽIADOSŤ : http://msdolnakca.eu/ziadosti-a-ine-dokumenty

Na čo sa zamerať pri výbere materskej školy odporúčania pre rodičov tu