Poplatky MŠ

Zverejnil(a) janka dňa Št, 02.04.2020 - 14:17

Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí, centier voľného času a zariadení školského stravovania či, a v akej miere pri vyberaní predmetných príspevkov zohľadnia výnimočnosť situácie spojenej s opatrením hlavného hygienika SR nadväzujúceho na opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom COVID-19.

Platný právny stav:

Materské školy

Podľa § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určuje výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou všeobecne záväzným nariadením.

V § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. je ustanovená možnosť, aby zriaďovateľ vo všeobecne-záväznom nariadení upravil platenie príspevku tak, že bude akceptovať predmetné ustanovenie odseku 7 a príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia jeho rozhodnutia sa nebude uhrádzať za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.