NOVÉ - poplatky za MŠ

Zverejnil(a) janka dňa Po, 20.04.2020 - 13:16

VZN č.2/2020 - čítaj

Na základe schváleného VZN č.2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách a mimoriadneho prerušenia prevádzky školských zariadení, je výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica znížená o 50 % počnúc prvým dňom mesiaca nasledujúcim po prerušení prevádzky.

Názov zariadenia Spôsob vyučovania od 01. 09. 2019 od 01. 04. 2020
Materská škola
- deti do 3 rokov 55 €/mes. 27,50 €/mes.
- deti od 3 rokov 25 €/mes. 12,50 €/mes.

Znížené príspevky čiastočnej úhrady je zákonný zástupca dieťaťa povinný uhradiť v mesiaci nasledujúcom po ukončení prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení, t. j. od apríla 2020.