Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021

Zverejnil(a) janka dňa Po, 24.08.2020 - 17:33

Zákonný zástupca

Zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha č. 3 alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4). 

Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek ainého materiálu alebo pomôcok zdomáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Príloha 3 – Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka

Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu