O nás

Materská škola

Materská škola sídli v dvoch pracoviskách, na Dolnej ulici a na Ulici Langsfeldovej.

Materská škola Langsfeldova  (mapa) sa nachádza v krásnom Kremnickom pohorí obklopenom vrchmi Kalváriou a Gróbňou. Málo ktoré predškolské zariadenie sa môže pochváliť takým ideálnym prostredím pre šport a pohybové vyžitie detí.

V školskom roku 2015/2016 realizujeme pilotnú fázu zavedenia Školského vzdelávacieho programu  pre predprimárne vzdelávanie. 

V roku 2016 oslávime 30. výročie svojej existencie. Materská  škola je trojtriedna s kapacitou 68 detí. Pracuje v nej 6 pedagogických a 4 prevádzkové zamestnankyne. Do materskej školy prijímame spravidla deti vo veku 2 a  6 rokov. Prevádzková doba MŠ  je od 6:00 do 16:00 hod.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole realizujeme najmä formou hier, neuplatňujeme školský spôsob vyučovania. Podporujeme aktívnu účasť detí na výchovnovzdelávacej činnosti. Deti vedieme k sebarealizácii a sebaprezentácii a vzájomnému hodnoteniu.

V materskej škole rozvíjjame predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjame aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, aktívnym zapájaním sa do aktivít školských knižníc a pod.), pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívame metódy tvorivej dramatizácie; zámerne rozvíjame aktívnu slovnú zásobu detí. V materskej škole vytvárame priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím informačných, komunikačných a digitálnych technológií. Podporujeme rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou pohybových a relaxačných cvičení a pobytu vonku, otužujeme detský organizmus. Podporujeme experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulujeme sociálny, emocionálny a morálny vývin detí; rozvoj tvorivého a kritického myslenia; schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Ako didaktické pomôcky efektívne využívame digitálne technológie, ktoré máme v  materskej škole k dispozícii.

 Materská škola vydáva školské noviny Permoníček. Každý rok organizujeme naše tradičné aktivity, do ktorých zapájame naše deti spolu s rodičmi. 

Materská škola, Dolná 57/37, Kremnica (mapa)
Cieľom a poslaním materskej školy je systematicky a cieľavedome výchovou a vzdelávaním pôsobiť na deti predškolského veku, a to v spätnej väzbe s rodinou. Nezastupiteľný vplyv na zdravý psychický vývin osobnosti dieťaťa predškolského veku má rodina, rodina mu poskytuje pocit istoty, bezpečia, zázemia. Na druhej strane materská škola zabezpečuje predprimárne vzdelávanie dieťaťa na život v spoločnosti. Preto je materská škola nenahraditeľná, tak isto ako rodina.

Absolvent predprimárneho vzdelávania nadobudne poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k propedeutike kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Vytvoria základy vnímania a poznávania, deti nadobúdajú nové príležitosti na sebazdokonaľovanie, sú pripravené na primárne vzdelávanie v ZŠ a na ďalší aktívny život v spoločnosti. V materskej škole sa podporuje prirodzená zvedavosť, skúmavosť, tvorivosť, a dieťa tak dosahuje v závere predškolského veku elementárne základy kľúčových kompetencií. Cieľom formovania základov elementárnych kľúčových kompetencií je dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy schopnosti učiť sa a vzdelávať po celý život.