Ochrana detí

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

 1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.
 2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologických javov.
 3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,
 4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka 1. pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
 5. Podľa § 24 ods. 6 zákona MZ SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré : 
  1. je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
  2. ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
  3. nemá nariadené karanténne opatrenie.
   Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti , ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ,Skutočnosti uvedené v ods. 6 písm. b) a c) potvrdzuje písomným vyhlásením zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní.
 6. Ak dieťa počas dňa ochorie, pedagogický pracovník zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje rodiča dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.
 7. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:
  1. na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,
  2. na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
  3. pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
  4. v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu, (vyhláška č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode.)
  5. na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 zákona. 
 8. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.