Práva a povinnosti zákonných zástupcov

Zákonný zástupca dieťaťa má právo

  • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi školského zákona,
  • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
  • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
  • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
  • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,
  • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

  • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
  • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
  • informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy vzdelávania,
  • oznámiť do 14 pracovných dní dôvod neprítomnosti dieťaťa, ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi triednej učiteľke, alebo riaditeľke dôvod neprítomnosti, alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok, môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa.