Práva a povinnosti zamestnancov

Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov školy vyplýva z platných všeobecných právnych predpisov, ich pracovnej náplne a z príkazov a pokynov ich nadriadených. Príkazmi a pokynmi možno operatívne zasahovať do pracovnej náplne zamestnancov.

 1. Zamestnanci majú najmä tieto povinnosti a zodpovednosti:
  • plniť príkazy priameho nadriadeného
  • využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh
  • dodržiavať pracovný čas a bezdôvodne neopúšťať pracovisko
  • dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany
  • na základe zákona NRSR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov dodržiavať § 7  ods. 1 písm. c/ zákaz fajčenia v materských školách a jej objekte
  • na základe zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. a jeho novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov ,o zákaze požívania alkoholických nápojov a zneužívania omamných a psychotropných látok dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje na pracovisku a v pracovnom čase aj mimo pracoviska a zároveň nenastupovať pod ich vplyvom do práce
  • ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím 
 2. Každý zamestnanec má tieto práva:
  • právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu
  • na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie sa po práci  
  • požadovať pomôcky na plnenie daných úloh a vykonanie potrebných opatrení pre bezpečnú prácu
  • oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci nim vykonávanej
 3. Povinnosti pedagogických zamestnancov:
  • zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj detí v MŠ
  • viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri činnostiach kedy je zvýšene ohrozenie zdravia detí a pri školských podujatiach (napr. výletoch, v škole v prírode, vychádzkach a pod.)
  • dodržiavať stanovené metodické postupy, postupovať podľa schválených pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov
  • zvyšovať úroveň svojej práce odborným vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
  • v záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať so zákonnými zástupcami detí; na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich na triednych aktívoch, prípadne na individuálne dohodnutých stretnutiach, pri preberaní detí a to ústne alebo písomne, poskytovať im odborné poradenstvo
  • spolupracovať s ostatnými zamestnancami školského zariadenia
  • sústavne sa oboznamovať s právnymi predpismi a inými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – súkromný mobil používať iba vo výnimočných prípadoch