Preberanie a odovzdávanie detí

Pri príchode dieťaťa do MŠ je zákonný zástupca povinný odovzdať zdravé dieťa službukonajúcej učiteľke osobne, nenechať dieťa v šatni bez dozoru alebo posielať dieťa do MŠ samotné. Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľ, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda.

V prípade, že pri odovzdávaní dieťaťa zákonnému zástupcovi učiteľka zistí, že ten je pod vplyvom návykovej látky a javí známky nejasnej reči, či  neistej chôdze, môže učiteľka odmietnuť jeho odovzdanie a volá druhému rodičovi. Ak sa to opakuje aj druhý krát, riaditeľka hlási túto skutočnosť príslušnému sociálnemu úradu UPSVaR. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ od prevzatia až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Rodič privádza dieťa do MŠ do 8.00 hod. Deti sa schádzajú v MŠ od 6,00 h do 7,00 h v jednej triede MŠ.Od 7,00 h do 8,00 h sa deti schádzajú vo svojich triedach. Podobne je to pri popoludňajšom rozchádzaní. Do 15,30 h sa deti nachádzajú vo svojich triedach. Od 15,30 h do 16, 00 h si svoje deti rodičia vyzdvihnú  v danej triede.

Informácie pre rodičov

 • Rodičia nevstupujú do triedy v topánkach, len v návlekoch alebo bosí.
 • Rodič zvolí pre dieťa na prezuvky vhodnú pevnú obuv – nie šľapky !

V prípade, že si rodič do 16.00 hod. bez predchádzajúceho oznámenia o neskoršom prevzatí dieťaťa nevyzdvihne dieťa z MŠ, učiteľka vykoná tieto kroky :

 1. telefonicky kontaktuje rodiča, alebo iných príbuzných, aby si dieťa vyzdvihli
 2. ak sa nevie s rodičmi skontaktovať – počká do 16.30 hod.
 3. ak rodič dovtedy nepríde – volá na políciu
 4. na dvere vyvesí oznam, že dieťa je na polícii a rodič sa kontaktuje  s príslušným útvarom polície.
 5. ak si rodič nevyzdvihne dieťa z MŠ 2x po dobe prevádzky školy, bude dieťa z materskej školy vylúčené. 

Posúdenie zdravotného stavu

Ranné preberanie detí zabezpečuje určený pedagogický zamestnanec za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa do zariadenia priviedla. Prijíma len deti, u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistila známky akútneho ochorenia. Ak sa pri rannom filtri zistia príznaky ochorenia, dieťa môže prijať len na základe odporučenia od ošetrujúceho lekára.

Ak dieťa chýbalo v zariadení dlhšie ako tri dni, musí rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa predložiť písomné prehlásenie nie staršie ako jeden deň o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie. Po prijatí dieťaťa do zariadenia je mu umožnené podľa individuálnej potreby dospávať alebo sa hrať a podľa individuálnej potreby a v súlade s denným poriadkom.

Ak sa u dieťaťa počas dňa prejavia príznaky akútneho ochorenia, je povinnosťou pedagogického zamestnanca dieťa umiestniť v izolačnej miestnosti, resp. izolovať dieťa od ostatných detí, zabezpečiť nad ním dohľad a bez meškania informovať zákonného zástupcu dieťaťa.

Postup pri výskyte prenosného parazitárneho ochorenia v materskej škole:

 • Pri akomkoľvek podozrení učiteľky na možný výskyt vší ( dieťa sa škrabe, je nekľudné, nesústredené, pohľadom, prezeraním vlasovej časti hlavy) oznámi túto skutočnosť vedeniu materskej školy a rodičovi ( zákonnému zástupcovi ) dieťaťa.
 • Do príchodu rodiča ( zákonného zástupcu ) dieťa izoluje od kolektívu.
 • Učiteľka dohliadne, aby vrchný odev ( hlavne čiapky, šály ), osobná a posteľná bielizeň, hrebene a ďalšie predmety, s ktorými prišla hlava dieťaťa podozrivého zo zavšivavenia do styku, neboli spoločne uložené ( v šatni, na vešiakoch a pod.) s odevmi a predmetmi ostatných detí, príp. aby ich iné deti nepoužívali.
 • Učiteľ rodičovi ( zákonnému zástupcovi ) odporučí navštíviť príslušného obvodného pediatra za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa. Zároveň ho požiada posteľnú a osobnú bielizeň dieťaťa vyvariť príp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.
 • Pokiaľ pranie posteľnej bielizne a iného prádla zabezpečuje príslušné zariadenie, je nutné ho vyvariť, vyprať pri vysokej teplote, vysušiť a vyžehliť. Dezinsekcii je nutné podrobiť aj predmety, ktoré prišli do styku s vlasovou časťou hlavy ( hlavne hrebene), a to vyvarením, resp. postriekaním prípravkom na lezúci hmyz.
 • Vedenie materskej školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov ( zvolaním rodičovských združení, oznamom alebo osobne ), že v materskej škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia informovaní, že učiteľky materskej školy, s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia a v súlade s regionálnym úradom verejného zdravotníctva odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom materskej školy, budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia. Vedenie materskej školy tiež požiada rodičov o súčinnosť, tzn. aby taktiež priebežne  kontrolovali vlasy u svojich detí.
 • Učiteľka v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia, a to priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí, pričom v rámci ranného filtra deťom vhodným spôsobom prezrie aj vlasovú časť hlavy.
 • Opätovný nástup dieťaťa do materskej školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je zdravé.