Prevádzka a konzultačné hodiny

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 06.00 - 16.00 hod.

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Monika Golhová
Zástupkyňa materskej školy: Mgr. Petra Slašťanová
Zástupkyňa materskej školy na elokovanom pracovisku: Mgr. Jana Daubnerová
Konzultačné hodiny :  Pondelok -10.30  – 12:00 hod.
na základe telefonického dohovoru o stretnutí  aj  v čase od 7.30 – 16.00

Vedúca školskej jedálne: Miriam Mlynáriková
Konzultačné hodiny : 
telefonicky PO - PIA od 06.00 - 14.00 hod.
045/6743527 (na základe telefonického dohovoru o stretnutí aj osobne)

Učitelia: v čase prijímania a rozchádzania detí a podľa dohody.

Vedenie školy a učitelia poskytujú rodičom odborné rady a konzultácie o dieťati a jeho výchove denne. Formou pedagogickej osvety poskytujú dostatok informácií na nástenkách školy a prostredníctvom Rodičovského združenia a Rady školy. Poskytujú taktiež informácie o výchovno-vzdelávacej práci školy a pedagogicko-psychologickú osvetu.  

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasilo ju Mesto Kremnica, zriaďovateľ školy.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na štyri týždne. V tomto období podľa pokynov riaditeľky materskej školy vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Počas jedného mesiaca je prevádzka zabezpečená v jednom z pracovísk MŠ.

Prerušenie prevádzky počas hlavných prázdnin oznámi riaditeľka materskej školy oznamom spravidla dva mesiace vopred. Prerušenie, alebo obmedzenie prevádzky počas školského roka sa uskutočňuje pri zníženom počte dochádzajúcich detí, kedy učitelia majú umožnené čerpanie náhradného voľna za nadčasovú prácu a dovolenky. V čase prerušenia prevádzky počas prázdnin sa v škole uskutoční veľké upratovanie, dezinfekcia priestorov, prípadne maľovanie. Prevádzku MŠ môže riaditeľ školy obmedziť alebo prerušiť po prerokovaní so zákonnými zástupcami a so súhlasom zriaďovateľa. O každom prerušení, alebo obmedzeníprevádzky riaditeľ informuje zákonných zástupcov na dostupných miestach v priestoroch školy alebo mestským rozhlasom.

Personálne obsadenie MŠ

Pedagogickí zamestnanci : pracovné zaradenie

  1. Mgr. Monika Golhová– riaditeľka školy
  2. Mgr. Jana Daubnerová –  zástupkyňa školy
  3. Mgr. Petra Slašťanová - zástupkyňa školy
  4. Ľubica Bubelíniová - učiteľka
  5. Martina Andrášiová - učiteľka
  6. Daniela Mendelová – učiteľka
  7. Karolína Vévodová - učiteľka
  8. Eleonóra Čechová – učiteľka
  9. Dária Chovancová- učiteľka
  10. Anna Považanová - učiteľka
  11. Bc.Michaela Beličková- učiteľka
  12. Slavomíra Polačková - učiteľka
  13. Katarína Chovancová - učiteľka
  14. Alena Košíková - učiteľka
  15. Mgr. Dana Juríčková - učiteľka
  16. Tatiana Lietavová - učiteľka
  17. Ivana Mlynáriková - učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci: pracovné zaradenie

  1. Miriam Mlynáriková – vedúca ŠJ
  2. Viera Hrúzová - hlavná kuchárka
  3. Matilda Rusnáková - hlavná kuchárka
  4. Jana Šikulová - pomocná kuchárka
  5. Ľubica Bobeková - pomocná kuchárka
  6. Lucia Šmálová - upratovačka
  7. Drahomíra Pobežková - upratovačka
  8. Zuzana Beresh Kubišová - upratovačka
  9. Dana Koloňová – upratovačka