Profilácia školy

S ÚSMEVOM DO PRÍRODY, S PRÍRODOU A PRE PRÍRODU.

profil.png

PESTROSŤ  MÔJHO  OKOLIA

Pozná a pomenuje stromy rastliny a živočíchy v areáli MŠ a v jej blízkom okolí prostredníctvom informačných tabúľ. Kompetencie učiť sa,riešiť problémy
Pozná symboly a označenia na mape a vyhľadáva chránené územia v mikroregióne Kremnica. Komunikačné, personálne, sociálne
Prostredníctvom rôznych médií i priamo vyhľadáva a určuje podstatné znaky liečivých rastlín rastúcich v Kremnickom okolí, pomenuje a pozná ich význam . Kompetencie učiť sa,riešiť problémy, personálne
Aktívnym prístupom a praktickou činnosťou sa oboznamuje so starostlivosťou o rastliny- bylinková záhrada Personálne, komunikačné, sociálne, pracovné
S využitím rôznych techník vytvorí návrh školskej záhrady. Komunikačné, personálne, sociálne, pracovné
Diskutuje o význame a ochrane lesov s odborníkmi a uvedomuje si ich význam pre život. Personálne, sociálne, komunikačné
Overuje si frotážou rôzny povrch kôry stromov a využíva fantáziu pri tvorbe vlastného stromu. Personálne, sociálne, komunikačné
S využitím metód tvorivej dramatiky vyjadruje svoj postoj k ochrane prírody. Personálne, sociálne
Uvedie príklady zákonom chránených rastlín, stromov a živočíchov v Kremnickom regióne. Personálne, sociálne
Návštívi záhradné centrá, spoznáva neznáme kríky a sadenice. Komunikačné, personálne, sociálne

 NAŠA  ZEM  JE  GUĽATÁ

Pomenuje niektoré iné planéty našej slnečnej sústavy a opíše ich. (tvar, farba, povrch) Kompetencie učiť sa, riešiť problémy, komunikačné
Pozná na elementárnej úrovni a pomenuje niektoré prírodné katastrofy, (záplavy, zemetrasenie, požiare, lavíny, extrémy, sopečná činnosť). Kompetencie učiť sa, riešiť problémy
Osvojuje si poznatky o dôsledkoch znečistenia ovzdušia. Kompetencie učiť sa, riešiť problémy
Prácou s encyklopédiami a rôznymi médiami spoznáva na elementárnej úrovni jednotlivé vrstvy Zeme. Kompetencie učiť sa, riešiť problémy
Pokusom učiteľky si dieťa overuje prítomnosť kyslíka vo vzduchu a jeho význam pre existenciu človeka. Pracovné, personálne
Bádateľskými aktivitami objavuje a overuje si vlastnosti zložiek neživej prírody. Pracovné, riešiť problémy

VODNÉ  BOHATSTVO 

Priamym pozorovaním opisuje život v Kremnickom potoku. Aktívne sa podieľa na odstránení jeho znečistenia. Pracovné, personálne, sociálne
Oboznamuje sa s kolobehom vody. Kompetencie učiť sa, riešiť problémy
Poznáva nebezpečie a ohrozenie ľudí pri znečistení vôd. Personálne, kompetencie učiť sa, sociálne
Turistickou vychádzkou spoznáva označené vodné pramene v Kremnici (Lesný prameň, Permoník). Sociálne, pracovné

VLÁČIK   -  SEPARÁČIK

Diskutuje o tom, čo je recyklácia a pozná jej význam. Kompetencie učiť sa
Získava skúsenosti a prežíva pozitívne pocity úspechu z činnosti, ktoré vedú k zlepšeniu stavu životného prostredia. Sociálne, personálne
Prakticky realizuje triedenie odpadu, pričom rozlišuje farebné nádoby. Pracovné, riešiť problémy
Tvorivo využíva rôzne techniky na spracovanie igelitových vreciek, plastových nádob a iného odpadového materiálu. Pracovné, sociálne
Zostavuje a hrá sa s rôznymi podobami plastu, papiera a kovu. Pracovné, sociálne

TVORÍME O PRÍRODE A S PRÍRODOU

Vyjadruje pozitívny vzťah k prírode tvorbou rýmov a krátkych básničiek, príbehov. Pracovné, sociálne, personálne
Aktívne sa zapája do súťaží s environmentálnou tématikou. Pracovné, sociálne
Na základe viaczmyslového vnímania opisuje rôzne kamene a tvorivo ich využíva v hre. Kompetencie učiť sa, riešiť problémy
Priamym pozorovaním poznáva netradičné druhy ovocia a zeleniny pestované v blízkom okolí. Kompetencie učiť sa, riešiť problémy
Jednoducho opíše pocit pri našľapovaní na neznámy nerovný povrch- pocitový chodník Komunikačné, sociálne
Rozlišuje rôzny charakter povrchov klenbou nohy (kamene, piesok, kôra). Kompetencie učiť sa, komunikačné

KONÍČKOVO  ALEBO  STARÁME  SA  O  ZVIERATKÁ 

Prekonáva obavy, strach z koní a iných hospodárskych zvierat. Komunikačné, sociálne, personálne
Aktívne pomáha pri starostlivosti o hospodárske zvieratá (ovce, kozy, zajace). Pracovné, sociálne
Dodržiava bezpečný odstup pri vodení koňa, pomáha pri vodení kamaráta, ktorý sa vezie na koníkovi. Sociálne, personálne
Vykonáva jednoduché cviky zamerané na uvoľnenie a rovnováhu tela, terapeutické cvičenia v neštandartnej polohe (na koni). Komunikačné, sociálne, personálne
Zvládne výlet s cieľom spoznávania ďaľších hospodárskych zvierat na farme. Sociálne, kompetencie učiť sa

STRATÉGIE VÝCHOVNO VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

 • Chôdza po kamennom a pníkovom chodníku
 • Zber liečivých rastlín, sušenie, lisovanie- herbár, kútik živej prírody
 • Diskusie na dannú tému
 • Riešenie problémových úloh, hranie rolí, kladenie otázok, diskusia
 • Turistická vychádzka
 • Exkurzia - Alpinum, Ms.lesy
 • Výlet
 • Návšteva výstavy
 • Tvorivé zostavovanie z kameňov a iných prírodnín
 • Maľovanie
 • Lepenie
 • Práca s encyklopédiou
 • Počúvanie zvukov prírody z CD
 • Sledovanie DVD s prírodnou tématikou
 • Triedna recyklácia
 • Sadenie a pestovanie vlastných sadeníc
 • Práce v bylinkovej záhrade
 • Chôdza po pocitovom chodníku s opisom pocitov
 • Jazdenie na koni
 • Starostlivosť o kone a domáce zvieratá
 • Bádateľské aktivity
 • Využitie inovačného učebného systému Logico Primo-Environmentálna výchova
 • Frotáže stromov a listov, využitie informačných tabúľ
 • Pokusy a experimenty