Stravovanie detí

Organizácia podávania stravy

Stravovane detí je zabezpečené zo zariadenia spoločného stravovania pri MŠ Dolná v súlade s denným poriadkom. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá vedúca zariadenia spoločného stravovania Mária Weissová, za pitný režim detí pedagogickí zamestnanci. Strava sa vydáva vo výdajni jedál za pomoci pracovníkov zariadenia spoločného stravovania. Deti sú vedené k správnym stravovacím návykom a kultúre stolovania. Do jedálneho lístka sú vpisované energetické a základné nutričné údaje o podávanej strave, jedálny lístok je pre informáciu rodičov vyvesený v šatni detí. Na pitný režim sú zabezpečené nápoje – pitná voda, čaj – hygienicky vyhovujúcim spôsobom, džús. Za ponuku je zodpovedný pedagogický zamestnanec.

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca zariadenia školského stravovania. Zabezpečuje tiež zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Za organizáciu a výchovný proces pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov prikrmuje. Nenúti ich jesť.

  • Deti 2 - 3 - ročné používajú pri jedle lyžičku,
  • deti 4 - 5 - ročné lyžičku, a postupne vidličku,
  • deti 5 -6 - ročné postupne používajú samostatne kompletný príbor.

Ak dieťa musí z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčiť zo stravy určité potraviny, je rodič povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom bude stanovená diagnóza a potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť ( alergia na mliečne výrobky,...). Na tieto deti sa nevzťahuje výnimka v prípade jedla, ani v cene za stravnú jednotku.

Jedálny lístok je vyvesený na nástenke a zverejnený na webovej stránke školy na adrese http://www.msdolnakca.eu/jedalny-listok.

Časový harmonogram podávania jedla :

Materská škola pracovisko na u Ul. Dolná

Trieda A

desiata : 8.30 –8 45 hod.
obed : 11.00 - 11.30 hod.
olovrant : 14.00 - 14.15 hod.

Trieda B

desiata : 8.30–8 45 hod.
obed : 11.00 – 11 30 hod.
olovrant : 14.00 - 14.15 hod.

Trieda C

desiata : 8 40–9 00 hod.
obed : 11 15– 11 45 hod.
olovrant : 14.00 - 14.15 hod

Trieda D

desiata : 8 40–9 00 hod.
obed : 11 20– 11 45 hod.
olovrant : 14.00 - 14.15 hod

Materská škola elokované pracovisko na ul. J.Langsfelda

Trieda A

desiata : 8.30 –8 45 hod.
obed : 11.00 - 11.30 hod.
olovrant : 14.15 - 14.30 hod.

Trieda B

desiata : 8.45–9 00 hod.
obed : 11.30 – 12 00 hod.
olovrant : 14.15 - 14.30 hod.

Trieda C

desiata : 9 00–9 15 hod.
obed : 12 00– 12 20 hod.
olovrant : 14.00 - 14.15 hod.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič 24 hod. vopred, po nedeli alebo sviatku do 7. 30 hod. u vedúcej školskej jedálne telefonicky alebo osobne .

Pedagogickí zamestnanci  zodpovedajú za výchovu a vzdelávanie pri jedle. Vedú deti k osvojeniu si návykov kultúrneho stravovania, pričom v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup. Nenásilne usmerňujú deti počas jedla, na žiadosť rodičov aj prikrmujú. Počas obeda pri stolovaní pomáhajú aj prevádzkové pracovníčky.

Za organizáciu a výchovný proces zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľky. Vedúci zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľkou materskej školy pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi, pri výchove k spoločenskému správaniu, k zásadám zdravej výživy, k hygiene a stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a pri zabezpečovaní pitného režimu. Informuje a prerokúva zásadné koncepčné otázky a úlohy v oblasti školského stravovania, uplatňuje záujmy rodičov, detí, pracovníkov školy k činnosti zariadenia školského stravovania.

Pitný režim

Deťom je v priebehu celého dňa umožnený voľný príjem tekutín - ovocný a bylinkový čaj, ovocný džús, voda. Nápoje sú umiestnené na viditeľnom mieste v uzatvorených nádobách. Každé dieťa má svoj pohár. Hygienu pitného režimu zabezpečujú upratovačky, prevádzkové pracovníčky.

Materská škola je zásobovaná pitnou vodou z centrálneho mestského vodovodu v dostatočnom množstve. Na jedno dieťa a deň pripadá najmenej 60 litrov vody, čo je možné dokladovať spotrebou pitnej vody v zariadení podľa merača. Teplá voda sa pripravuje pomocou elektrického alebo plynového ohrevu a pre deti je dostupná len cez miešaciu batériu, ktorú obsluhuje pedagogický personál. Namiešaná voda nepresahuje teplotu 45° C. Kontrola kvality vody sa zabezpečuje.