Úhrada príspevkov na dochádzku

Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ  určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením mesta Kremnica - Všeobecne záväzným nariadením mesta Kremnice č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019.

 • 25 € -dieťa staršie ako tri roky ,
 • 55 €  -dieťa do 3 rokov až do mesiaca, v ktorom dovŕši tri roky vrátane.

 Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa,

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

 1. ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu hospitalizácie v zdravotníckom zariadení preukázateľným spôsobom.
 2. ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. Ak sa dieťa v predškolskom zariadení stravuje, rodič uhrádza aj výdavky na stravovanie dieťaťa. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec určila Všeobecne záväzným nariadením mesta Kremnice č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019.
 • 1,54€/ deň- stravná jednotka (príspevok na dieťa):
 • 1,28€/ deň- desiata,obed
 • 1,54/deň/- desiata, obed, olovrant
 • 5€/RN na mesiac

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a školských jedálňach pri materskej škole môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa (v súlade s § 5 ods. 14 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.