Úhrada príspevkov na dochádzku

Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením mesta Kremnica - VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Kremnica.

 • zákonný zástupca prispieva v materskej škole mesačne za dieťa jednotnou sumou vo výške 25,00 € 
 • príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci

 Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ sa neuhrádza:

 1. za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. za dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 4. za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby a zákonný zástupca predloží riaditeľke lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa,
 5. za dieťa, ktoré nebude ani 1 deň počas celého obdobia letných prázdnin navštevovať materskú školu,
 6. počas krízovej situácie, mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti, ak je nadriadeným orgánom alebo štátnym orgánom nariadené prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy, ktoré neumožní dochádzku dieťaťa do materskej školy na viac ako 10 dní v príslušnom mesiaci, je výška príspevku čiastočnej úhrady za pobyt dieťaťa znížená o 50 %.

Ak sa dieťa v predškolskom zariadení stravuje, zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni: 

 • 1,54 €/ deň - stravník školskej jedálne pri materskej škole
 • 1,28 €/ deň - desiata, obed
 • 1,54 €/ deň - desiata, obed, olovrant
 • 5,00 €/režijné náklady na mesiac

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Kremnica, môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa (v súlade s § 5 ods. 14 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom.