Zápis a prijatie detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“). Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:

 • rovnakého zaobchádzania a
 • zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z). Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, - dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka ,alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.

Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (formát doc, docx, odt, rtf, pdf). Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona, týkajúca sa aj ustanovenia § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla. Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa mení termín zápisu od 30. apríla do 31. mája. Riaditeľka po dohode so zriaďovateľom zverejní najneskôr do konca marca príslušného kalendárneho roka miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok na hlavnom vchode budovy MŠ, v šatniach a prostredníctvom miestnych médií. Žiadosť obdrží rodič  od riaditeľky materskej školy, ale môže si napísať aj svoju žiadosť o prijatie dieťaťa, ktorá je taktiež akceptovateľná. , Potrebuje predložiť aj potvrdenie od lekára o zdravotnom stave, o povinnom očkovaní a spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu. Potrebné je uviesť aj telefonický kontakt na rodiča.

O podmienkach prijatia sú rodičia informovaní ihneď po podaní prihlášky a rozhodnutie dostanú písomne poštou, alebo osobne od riaditeľky.

Rodič odovzdá písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast riaditeľke MŠ najneskôr do 31. Mája. Ak ide o dieťa

so špeciálnymi vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa jedná o dieťa so zmyslovým postihnutím, predloží vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke do 15. apríla. Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka dostane rodič najneskôr do 30. júna.

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V triede pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť dobu tri mesiace, nesmie byť dlhší ako jeden rok.

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga, ktorý vo svojom posudku spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou materskej školy. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas), alebo o ukončení dochádzky. Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke materskej školy spravidla do 15. apríla. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa ZŠ neobdržal, upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole. O počte prijatých alebo neprijatých detí riaditeľ MŠ písomne informuje zriaďovateľa. Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. mája kalendárneho roka, najneskôr však do konca júna. Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, na základe žiadosti zákonného zástupcu sa môžu integrovať aj deti so zdravotným znevýhodnením, deti nadané a talentované. Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté, ak dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy a iba v prípade voľného miesta.  V prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie sú prednostne prijímané deti s trvalým pobytom v meste Kremnica, deti , ktoré majú už súrodenca v MŠ, deti zamestnaných rodičov.

Najvyšší počet detí v triede MŠ je:

 1. 20 v triede pre tri až štvorročné deti
 2. 21 v triede pre štyri až päťročné deti
 3. 22 v triede pre päť až šesťročné deti

V každej triede môže byť navýšený počet detí o tri na základe rozhodnutia riaditeľky. Do triedy sa môžu prijať najviac dve deti so zdravotným znevýhodnením. Ak sa prijalo takéto dieťa, najvyšší počet detí v triede sa znižuje o dve, za každé integrované dieťa.