Žiadosti a iné dokumenty

Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu (docx, rtf, pdf)

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (doc, pdf)

Žiadosť o prerušenie dochádzky (formát doc, docx, odt, rtf, pdf).

VZN 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Kremnica (pdf)

Ochrana osobných údajov INFORMAČNÁ POVINNOSŤ (formát pdf)

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROKY 2021-2025 (formát pdf)

DOPLNOK č.1 ku Kolektívnej zmluve (formát pdf)

DOPLNOK č.2 ku Kolektívnej zmluve (formát pdf)

Prevádzkový poriadok MŠ Dolná (formát pdf)

Prevádzkový poriadok MŠ elokované pracovisko Langsfeldova (formát pdf)

Školský poriadok 2020 (formát pdf)

Organizačný poriadok (formát pdf)

Školský vzdelávací program "S ÚSMEVOM DO ŠKOLY" (formát pdf)